ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

(część humanistyczna) przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2008 roku

w Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Do egzaminu przystąpiło 13 uczniów (cała klasa). Wszyscy wykonywali standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych, który został skonstruowany wokół tematu Dorastanie.  Za pomocą tych zadań sprawdzano wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i plastyka oraz ścieżek edukacyjnych. Zadania obejmowały dwa obszary standardów:

·        obszar I – czytanie i odbiór tekstów kultury: zad. 1-20, 25-29 ( liczba punktów 25),

·        obszar II – tworzenie własnego tekstu: zad. 21-24, 30-32 (liczba punktów 25).

Maksymalna liczba punktów, która uczeń mógł uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 50, w tym 20 za zadania wielokrotnego wyboru.

W województwie śląskim wskaźnik łatwości[1] dla zadań w części humanistycznej wyniósł 0,62 co stanowi średni wynik 31,14.  Jest on zbliżony do wskaźnika łatwości w całym kraju (0,61).  Średni wynik w Częstochowie wyniósł 33,13, a w naszej szkole 42,92. Dane przedstawia poniższa tabela.

Obszar

Wskaźnik łatwości

Średni wynik

Kraj

0,61

30,8

Województwo śląskie

O,62

31,14

Częstochowa

 

33,14

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

0,86

42,92

Porównanie wskaźników łatwości w obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych wygląda następująco:

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Kraj

województwo śląskie

Częstochowa

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle

w Częstochowie

I.   Czytanie i odbiór tekstów kultury

76,4

77

81

92

II.  Tworzenie własnego tekstu

46,6

47

52

80

Wyższe wyniki w obszarze pierwszym w naszej szkole osiągnęły dziewczęta. W drugim obszarze wyniki są zbliżone.

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Dziewczęta

Chłopcy

szkoła

województwo

szkoła

Województwo

I.   Czytanie i odbiór tekstów kultury

93%

79%

89,6%

75%

II.  Tworzenie własnego tekstu

80%

54%

79,2

42%

 

MOCNE STRONY

W obszarze I, w którym uczniowie zdobyli 92 % punktów, najwyższy wynik uczniowie osiągnęli w standardzie I.4 sprawdzającym  umiejętność dostrzegania w odczytywanych tekstach środków wyrazu i określania ich funkcji.  Standard ten badano za pomocą zadania 28. W tym  konkretnym zadaniu uczeń miał wykazać się umiejętnością dostrzegania funkcji zdrobnień. Uczniowie wykonali to zadanie poprawnie w 100 %.

Umiejętności w zakresie czytania tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym -standard (I.1) również oceniona została bardzo wysoko. Uczniowie otrzymali 97 % punktów możliwych do zdobycia. (zad.6,7,9,10,15,16,18,19,20)

96 % punktów uczniowie otrzymali za wykonanie zadań: 1,2,4,5,13,  w których badano umiejętność wyszukiwania informacji w tekstach - standard I.3.

87 % punktów – za zadania 3,12,17,25,27,29. Badany standard I.2 –umiejętność interpretacji tekstów kultury z uwzględnieniem intencji nadawcy.

85 % punktów za wykonanie zadania 11. Badano w nim umiejętność odnajdywania i interpretowania związków przyczynowo- skutkowych w polityce – standard I.5.

77 % punktów uczniowie zdobyli za zad. 8,14,26, w których badano umiejętność dostrzegania kontekstów niezbędnych do interpretacji tekstów kultury – standard I. 6

 

SŁABE STRONY

Odpowiedzi z najniższą liczbą punktów wystąpiły w II obszarze standardów.  

Najsłabiej wypadło zadanie 32.3/I- wieloczynnościowe, w którym sprawdzana była umiejętność pisania poprawnego pod względem składniowym, leksykalnym, fleksyjnym i frazeologicznym (standard II/1). Uczniowie uzyskali 26 % punktów, oznacza to iż osiągnięty wskaźnik łatwości w szkole wyniósł 0,26, w Częstochowie 0,11, w województwie 0,14).

Następny niski wskaźnik tj. 0,54 (54 % punktów) uczniowie otrzymali w tym samym zad. 32.1/V, w którym należało zilustrować podane cechy przykładami działań i zachowań bohatera (standard II/5- umiejętność formułowania argumentów uzasadniających stanowisko własne lub cudze).

Wśród zadań otwartych do trudniejszych zalicza się zadanie 21 (wskaźnik łatwości wyniósł również 0,54). Przyczyną trudności wykonania tego zadania mogła być złożoność polecenia. Uczeń powinien stworzyć spójny tekst w postaci powiązanych ze sobą zdań i zawrzeć w nim co najmniej cztery informacje wyselekcjonowane z podanego tekstu. Zgodnie z warunkami podanymi w poleceniu nie mógł posługiwać się cytatami (standard II/7- dokonywanie celowych operacji na tekście, streszczanie i przekształcanie tekstu).

Ostatnim zadaniem, w którym wskaźnik był stosunkowo niski (0,62), jest zad. 32.1/III (standard II/6 – umiejętność analizowania i porównywania/ porządkowania informacji zawartych w tekstach kultury). Zadanie polegało na omówieniu cech postaci literackiej).

Porównanie wyników ww. zadań w poszczególnych obszarach

zadanie

badany standard

kraj

województwo śląskie

Częstochowa

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle

w Częstochowie

32.3/i

II/1

 

0,14

0,11

0,26

 

32.1/V

II/5

 

0,42

0,49

0,54

21

II/7

 

0,12

0,13

0,54

32.1/III

II/6

 

0,46

0,48

0,62

 

 

Porównanie wskaźników łatwości zadań z poszczególnych umiejętności w obszarze standardu II

Nr standardu

Sprawdzana umiejętność

Uczeń….

Nr zadania

Wartość wskaźnika łatwości

w woj. śląskim

w naszej szkole

II/1

buduje wypowiedź poprawną pod względem językowym i stylistycznym

31.1, 31.3, 31.4, 32.3,  32.4

0,34

0,76

II/2

posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych

22

0,51

1

II/4

tworzy tekst na zadany temat/ zna i stosuje zasady organizacji tekstu

31.2,

 32.1.1,

 32.2

0,66

0.95

II/5

formułuje argumenty uzasadniające cudze/ własne stanowisko

24,

32.1.5

0,51

0,73

II/ 6

analizuje i porównuje/ porządkuje informacje zawarte w tekstach kultury

23,  32.1.2,

 32.1.3,

 32.1.4

0,55

0,88

II/7

dokonuje celowych operacji na tekście – przekształca stylistycznie

21

0,12

0,54

II/9

wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury/ wyciąga wnioski

30,

 32.1.6

0,67

1

 

WYNIKI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY NA ZNORMALIZOWANEJ SKALI STANINOWEJ

Nazwy staninów

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej średni

Średni

Wyżej średni

Wysoki

Bardzo wysoki

najwyższy

Skala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedziały punktów

0-12

13-17

18-22

23- 28

29- 34

35-38

39-42

42-45

46-50

Gimn. im. św. Jana de La Salle

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

15,38%

23,08%

30,77 %

30,77 %

 

Najniższy wynik w szkole wyniósł 35 punktów, w kraju 0.

Najwyższy wynik w szkole to 48 punktów, w kraju 50.

Mediana (wynik środkowy) w szkole 43, w kraju 32

 

 

PORÓWNANIE WYNIKÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

 

 

Rok 2007

Rok 2008

Średni wynik

41

42,9

Najwyższy wynik

50

48

Mediana

41

43

Najniższy wynik

29

35

Czytanie i odbiór tekstów kultury

89,6 %

92 %

Tworzenie własnego tekstu

74,4

80 %

Załącznik do analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (cz. humanistyczna)

 

Program naprawczy:

 

W celu zapobieżenia trudnościom, które pojawiły się na tegorocznym egzaminie należy szczególnie zwrócić uwagę na ćwiczenie następujących umiejętności:

- budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem językowym i stylistycznym,

- formułowanie argumentów uzasadniających cudze lub własne stanowisko,

- dokonywanie celowych operacji na tekście - przekształcenia stylistyczne,

- analizowanie i porównywanie informacji zawartych w tekstach

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE  ZE SPRAWDZIANU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008

 Gimnazjum im. św.Jana De La  Salle w Częstochowie

Część matematyczno-przyrodnicza - arkusz standardowy

I.  Zestaw egzaminacyjny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

przeznaczony dla uczniów kończących trzecią klasę gimnazjum, bez dysfunkcji i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, sprawdzał opanowanie przez nich umiejętności i wiadomości opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych i podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zestaw składał się z 33 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru i 8 zadań otwartych, których rozwiązanie wymagało samodzielnego formułowania odpowiedzi. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 50 punktów.

Przy konstruowaniu zadań autorzy wykorzystali rysunki, tabele, wykresy, schematy,

i diagram kołowy.

Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności opisane w czterech obszarach

standardów:

I.umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu,

II.wyszukiwanie i stosowanie informacji,

III.– wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych,

IV. – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

W obszarze umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu sprawdzano następujące wiadomości i umiejętności:

- stosowanie terminów i pojęć matematyczno-przyrodniczych, w tym wybieranie

odpowiednich terminów do opisu procesów,

- wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, w tym stosowanie

własności działań, operowanie procentami, posługiwanie się jednostkami miar

i posługiwanie się przybliżeniami,

- posługiwanie się własnościami figur, w tym obliczanie miar figur płaskich

i przestrzennych, wykorzystywanie własności miar.

W obszarze wyszukiwanie i stosowanie informacji uczniowie mieli możliwość

wykazania się umiejętnościami z zakresu:

- odczytywania informacji przedstawionych w formie wykresu,

- operowania informacją w tym: porównywanie, analizowanie, interpretowanie

i przetwarzanie informacji przedstawionej w formie tekstu, rysunku, tabeli, wykresu.

W obszarze wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności,

w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych sprawdzano następujące wiadomości i umiejętności:

·         wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów, w tym określanie warunków występowania zjawisk i opisywanie ich przebiegu,

·        posługiwanie się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych, w tym zapisywanie wielkości za pomocą symboli, wyrażeń algebraicznych, zapisywanie związków i procesów za pomocą równań,

·        posługiwanie się funkcjami, w tym wyciąganie wniosku na podstawie analizy wykresu funkcji,

·        stosowanie zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych.

W obszarze wyszukiwanie i stosowanie informacji uczniowie mieli możliwość

wykazania się umiejętnościami z zakresu:

     -     tworzenia modelu sytuacji problemowej,

-         tworzenia i realizowania planu rozwiązania.

Przyporządkowanie zadań do czterech obszarów standardów przedstawiono w następujący sposób.

TABELA nr.1

 Plan zestawu egzaminacyjnego w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Numer

obszaru

standardów

Obszar standardów wymagań

Numery zadań

zamkniętych

Numery

zadań

otwartych

Max.

liczba

punktów

Procent

punktów

I

Umiejętne stosowanie terminów, pojęć

i procedur z zakresu przedmiotów

matematyczno- przyrodniczych

niezbędnych w praktyce życiowej

i dalszym kształceniu

1, 2 , 7 , 9, 11,19

28, 31, 33

15

30

II

Wyszukiwanie i stosowanie informacji

3, 4, 5, 6, 8, 12,

13, 16, 21, 22 3, 4, 5, 6, 8, 12,

13, 16, 21, 22

29

12

24

III

Wskazywanie i opisywanie faktów,

związków i zależności, w szczególności

przyczynowo-skutkowych,

funkcjonalnych, przestrzennych

i czasowych

10, 14, 15, 17,

18, 20, 23, 24,25

27,30

15

30

IV

Stosowanie zintegrowanej wiedzy

i umiejętności do rozwiązywania

problemów

 

26,32

8

16

 

Ogółem arkusz GM-1-082

1-25

26-33

50

100

  II. Do  testu przystąpiło 13 osób co daje nam 100% klasy w tym

5 chłopców i  8 dziewczynek.

III.                Ś REDNI WYNIK  KLASY WYNOSI 40,23 pkt. na 50 pktdotyczące zestawu egzaminacyjnego

TABELA 2

Kod ucznia

Nazwisko i imię

Punktacja za standardy

Liczba punktów (razem)

I.

II.

III.

IV.

A01

Bala Michał

14

12

15

8

49

A02

Ciemiak Aicja

15

12

15

8

50

A03

Kawecka Paulina

14

10

25

7

46

A04

Kleszcz Joanna

10

11

11

7

39

A05

Kowalski Bolesław

12

10

14

6

42

A06

Moczarska Jagoda

12

10

12

6

40

A07

Orman Maciej

12

8

10

4

34

A08

PosyekSavanah

4

8

7

2

21

A09

SiarkiewiczMaria

15

12

14

8

49

A 10

SikorskiTomasz

12

9

12

4

37

A 11

Szczypiorowska Monika

9

8

4

2

23

A 12

Więckowska Natalia

14

12

14

8

48

A 13

 Wysocki Michał

14

12

13

6

45

ŚREDNIA  ARYTMETYCZNA

 

 

 

 

40,23

 

 

Tabela 3. Wyniki uzyskane przez statystycznego ucznia .

Wskaźniki

 

SZKOŁA

Liczba uczniów

 

13

 

Łatwość zestawu

 

0,80

Lic/ba punktów możliwa do zdobycia

 

50

 

Wynik najczęstszy (modalna Mo)

 

49

 

Wynik środkowy (mediana - Me)

 

42

 

Wynik średni (średnia arytmetyczna) M)

 

40,23

 

Odchylenie standardowe

 

9,1

Wynik najwyższy uzyskany przez uczniów

 

50

 

Wynik najniższy uzyskany przez  uczniów

 

21

 

Rozstęp

 

29

 

Jak obliczyć łatwość zestawu egzaminacyjnego, wynik średni, wartość odchylenia
standardowego Jak wyznaczyć wynik najczęstszy, wynik środkowy i rozstęp wyników?

Łatwość zestawu zadań wyrażana jest za pomocą wskaźnika łatwości (p). Jest on
stosunkiem sumy punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań do liczby punktów możliwych
do uzyskania. Wskaźnik łatwości przyjmuje wartości z przedziału 0-1.

   P =   å x     

                           nk

p - wskaźnik łatwości

å x - suma punktów uzyskanych za rozwiązane   zadania

n - liczba piszących
k - maksymalna liczba punktów, którą uczniowie otrzymali   za   poprawne   rozwiązanie wszystkich zadań

Suma punktów uzyskanych za rozwiązane zadania wyniosła 523

Sprawdzian pisało 13 uczniów,

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymywał 50 punktów.

p = 0,80

   Łatwość zestawu dla uczniów  wynosi 0,80.

 

 

Aby zinterpretować uzyskaną wartość należy skorzystać z poniższej tabeli.

 

Tabela 4. Stopnie opanowania umiejętności przez uczniów

Wartość wskaźnika łatwości

0,00 -0,19

0,20 – 0,49

0,50 – 0,69

0,70 – 0,79

0,80– 0,89

0,90 – 1,00

Interpretacja

 

Bardzo trudne

trudne

Umiarkowanie trudne

łatwe

Bardzo łatwe

Stopień osiągnięć

Bardzo niski

niski

Niżej zadawalający

zadawalający

dobry

Bardzo dobry

 

Egzamin zewnętrzny był ŁATWY, co oznacza DOBRY poziom osiągnięć.

Wynik średni (średnia arytmetyczna (M)) jest sumą wszystkich uzyskanych wyników
podzieloną przez ich liczbę.

                                                              M - wynik średni

M   =  å x                                                                             n - liczba piszących (liczba wyników)

           n                                                      å x- suma uzyskanych wyników
       

suma uzyskanych wyników wyniosła  523
liczba piszących - 7.

M =  40,23

Wynik średni sprawdzianu wynosi  40,23

Wynik najczęstszy (modalna (Mo) jest wynikiem uzyskiwanym przez największą
liczbą uczniów (jest wynikiem najbardziej typowym) dla danej zbiorowości.

Wśród piszących uczniów najczęstszym wynikiem był wynik 49 uzyskało go 2 uczniów.

Wynik środkowy (mediana (Me) Jest wynikiem znajdującym się w środku rozkładu
uporządkowanego w kolejności malejącej lub rosnącej o nieparzystej liczbie wyników.

21

23

34

37

39

40

42

45

46

48

49

49

50

Wynik środkowy wynosi 42

Rozstęp wyników (R) jest to różnica między najwyższym a najniższym wynikiem
                                               uzyskanym przez uczniów.

Wynik najwyższy (xmax): 50 punktów,
Wynik najniższy (xmin):21punktów.

R  = Xmax — Xmin

R =  50 - 21 = 29

Rozstęp wyników wynosi  29 punktów

Odchylenie standardowe jest miarą zmienności (rozproszenia) wyników w stosunku
do średniej arytmetycznej. Jeśli wyniki są mało rozproszone, to odchylenie standardowe
przyjmuje niską wartość.

 

         s =   å( x  - M)2                        s - odchylenie standardowe

                                  n                                      x - wynik piszącego

                                                                           M - wynik średni

                                                                                      n - liczba piszących

 s =  9,1                                                  

Odchylenie standardowe wynosi  9,1

Wynik średni i odchylenie standardowe służą do wyznaczenia przedziału wyników typowych dla danej grupy uczniów.

  M   +  s        M = 40,23        S = 9.1

40,23  +  9,1 czyli  od 31,13 do 49,33 punktów

     W przedziale wyników typowych swój rezultat uzyskało 10 uczniów , co stanowi 76, 92% wszystkich piszących. 

                                                                                                  
TABELA 5

IV. Kartoteka  testu  ze wskazaniem łatwości każdego zadania

Nr  zadania

O/z

Wartość wskaźnika łatwości

Interpretacja

Stopień osiągnięć

1

Z

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

2

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

3

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

4

Z

0,85

łatwe

Dobry

5

Z

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

6

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

7

Z

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

8

Z

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

9

Z

0,54

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

10

Z

0,54

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

11

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

12

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

13

Z

0,85

łatwe

Dobry

14

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

15

Z

0,77

łatwe

zadawalający

16

Z

0,85

łatwe

Dobry

17

Z

0,85

łatwe

Dobry

18

Z

0,85

łatwe

Dobry

19

Z

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

20

Z

0,77

łatwe

zadawalający

21

Z

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

22

Z

0,85

 łatwe

 dobry

23

Z

0,38

trudne

niski

24

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

25

Z

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

26.1

O

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

26.2

O

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

26.3

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

26.4

O

0,77

łatwe

zadawalający

26.5

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

26.6

O

0,54

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

27.1

O

0,77

łatwe

zadowalający

27.2

O

0,70

łatwe

Nzadawalający

27.3

O

0,85

 łatwe

dobry

28.1

O

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

28.2

O

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

29.1

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

29.2

O

0,46

trudne

niski

30.1

O

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

30.2

O

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

31.1

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

31.2

O

0,92

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

32.1

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

32.2

O

0,54

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

33.1

O

1

Bardzo łatwe

Bardzo dobry

33.2

O

0,77

łatwe

zadawalający

33.3

O

0,85

 łatwe

dobry

33.4

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

33.5

O

0,69

umiarkow. Trudne

Niżej zadawalający

ROZKŁAD PUNKTÓW W SZKOLE

 

 

 


IV.              ŁATWOŚĆ  STANDARDÓW

TABELA 5

 

 

 

 

 

Grupa

 

 

 

 

 

Liczba uczniów

 

 

 

 

 

Min .

 

 

 

 

 

Max .

Standardy

I

II

III

IV

 Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

Wyszu-kiwanie i stosowanie informacji

 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

SZKOŁA

2008

13

21

50

0,81

0,86

0,80

0,73

SZKOŁA

2007

10

19

50

0,66

0,83

0,76

0,62

Powiat

2587

5

50

0,53

0,73

0,57

0,39

Województwo

52816

0

50

0,49

0,71

0,54

0,36

Kraj

473683

0

50

0,49

0,71

0,55

0,37

Z POWYŻSZEJ TABELI WYNIKA , ŻE UCZNIOWIE NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI MAJĄ Z OPANOWANIEM STANDARDU IV CZYLI STOSOWANIE ZINTEGROWANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.Chociaż  interpretując wskażnik łatwości to w naszj szkole ten standard mieści się w  przedziale łatwe

WYKRES 2


WYNIKI UCZNIÓW NA ZNORMALIZOWANEJ  SKALI  STANINOWEJ

TABELA 6

Nazwy

staninów

 

Najniższy

Bardzo niski

Niski

Niżej

średni

Średni

Wyżej średni

Wysoki

Bardzo wysoki

Najwyższy

Skala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przydziały pkt.

0-10

11-13

14-17

18-22

23-29

30-36

37-42

43-46

47-50

Szkoła

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

7,69%

7,69

30,77%

15,38%

30,77%

 

Z powyższej tabeli wynika ,że nie było w naszej szkole wyników:  niskiego, bardzo niskiego i najniższego.

WYKRES 3

 

 

Po analizie sprawdzianu z części matematyczno-przyrodniczej  (arkusz standardowy 2008 - OKE  Jaworzno)  możemy stwierdzić  ,że w naszej szkole wg wskaźnika łatwości zadań i czynności wyniki przedstawiają się następująco

Bardzo łatwo uczeń::

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

Łatwo uczeń:

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

Umiarkowanie trudno uczen:

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

·       

 

      Trudne    uczeń:

·       

·       

     

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PO ANALIZIE WYNIKÓW.

Nauczyciele uczący w  bloku matematyczno -przyrodniczym powinni przeanalizować wyniki zawarte w  tym sprawozdaniu i powtórzyć wiadomości oraz utrwalić umiejętności ,z którymi uczniowie mieli problemy. Szczególny nacisk powinien być nałożony na :

·        ANALIZY WSZELKIEGO RODZAJU WYKRESÓW

·        OKREŚLANIE PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZY ZADANYM STANIE WYŁĄCZNIKÓW

Należy również  zapoznać się ze standardem  IV

 

Nauczyciele uczący w bloku matematyczno – przyrodniczym klas gimnazjalnych powinni  zapoznać się z powyższą analizą.

 

Zostałem zapoznany z programem naprawczym

Przedmiot

Data

Podpis nauczyciela uczącego

Matematyka

 

 

Fizyka z astronomią

 

 

Chemia

 

 

Biologia

 

 

Geografia

 

 

Technika

 

 

Informatyka

 

 

 

 

Analiza wstępna testu kompetencji dla kl. I gimnazjum

Test przeprowadził Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu.

 

W maju 2008 roku uczniowie kl. 1 Gimnazjum im. św. Jana de La  Salle  przystąpili do testu kompetencji badającego zakres wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Do sprawdzianu przystąpiło 13 uczniów (cała klasa) , w tym 9  chłopców i 4 dziewczęta.

Humanistyczny test kompetencji zawierał 40 zadań, w tym 9 zadań otwartych; test matematyczno-przyrodniczy zawierał 35 zadań, w tym 10 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 80 punktów w sumie – po 40 punktów z każdego bloku.

W obu testach sprawdzano 3 podstawowe standardy:

-zna i rozumie pojęcia (słowa)

-analizuje, myśli logicznie

-wykorzystuje wiedzę w praktyce

W teście humanistycznym sprawdzono takie umiejętności jak:

- znajomość kontekstu kulturowego i historycznego (sprawdzono 6 zadaniami zamkniętymi – zadania nr 10,11,12,13,14,15)

- znajomość i rozumienie pojęcia z zakresu teorii literatury oraz posługiwanie się wiedzą z tego zakresu (sprawdzono 5 zadaniami zamkniętymi – zadania nr 27,28,29,30,31)

- wyszukiwanie i analizowanie informacji (sprawdzono 9 zadaniami zamkniętymi i 5 zadaniami otwartymi-zadania nr 1,2,3,4,5,19,20,21,22,36,37,38,39,40)

- interpretacja tekstu literackiego (sprawdzono 4 zadaniami otwartymi – zadania nr 32,33,34,35)

- odróżnianie faktów od opinii (sprawdzono 3 zadaniami zamkniętymi – zadania nr16,17,18 )

- posługiwanie się wiedzą z zakresu historii (sprawdzono  4 zadaniami otwartymi- zadania nr 6,7,8,9)

- posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku (sprawdzono 4 zadaniami otwartymi – zadania nr 23,24,25,26);

natomiast w teście matematyczno-przyrodniczym analizowano:

- odczytywanie i interpretowanie informacji z tabeli i tekstu  (sprawdzono 5 zadaniami zamkniętymi- zadania nr 14,15,16,17,25)

- wykonywanie obliczeń na liczbach i procentach (sprawdzono 8 zadaniami zamkniętymi i 2 otwartymi – zadania nr 2,3,7,8,11,13,19,20,33a,33b)

- opisywanie sytuacji za pomocą wyrażeń algebraicznych i równań, przekształcanie równań (sprawdzono 4 zadaniami zamkniętymi – zadania nr 12,18,22,30)

- obliczanie pola i obwodu figur (sprawdzono 4 zadaniami zamkniętymi – zadania nr 1,5,6,9)

- obliczanie objętości  brył (sprawdzono 2 zadaniami zamkniętymi i 2 zadaniami otwartymi – zadania nr 3,21,31,32)

- obliczanie drogi, prędkości i czasu w ruchu jednostajnym (sprawdzono 3 zadaniami zamkniętymi – zadania nr 10,28,29)

- posługiwanie się terminami i pojęciami przyrodniczymi (sprawdzono 4 zadaniami zamkniętymi i 6 zadaniami otwartymi – zadania nr 23,24,26,27,34a,34b,34c,35a,35b,35c)

 

Oba testy pisało 16208 uczniów. Z testu humanistycznego średnia wyniku uczniów wyniosła 24,57 punktów na 40 możliwych (61%), a średnia klasy na tym tle wyniosła 29,85 punktów (75%), co daje wynik bardzo wysoki., a odchylenie standardowe wynosi 3,90. Z testu matematyczno-przyrodniczego średnia punktów wyniku wyniosła 21,46 punktów na 40 możliwych (55%), a średnia klasy 25,54 punkty  (64%) co prezentuje poziom wysoki, a odchylenie standardowe wynosi 6,48.

Punktacja uczniów przedstawia się następująco:

Test humanistyczny

Test matematyczno-przyrodniczy

Ilość punktów

Opis wyniku

Ilość osób w klasie, które uzyskały ten wynik

Ilość punktów

Opis wyniku

Ilość osób w klasie, które uzyskały ten wynik

35

Najwyższy

1

35

bardzo wysoki

2

34

bardzo wysoki

2

33

bardzo wysoki

1

32

Wysoki

3

31

wysoki

1

31

Wysoki

2

29

wysoki

1

28

wyżej średni

1

26

wyżej średni

1

27

wyżej średni

1

25

wyżej średni

1

26

Średni

1

24

średni

2

23

Średni

2

19

średni

1

 

 

 

18

niżej średni

1

 

 

 

17

niżej średni

1

 

 

 

16

niżej średni

1

 

Najniższa ilość punktów z testu humanistycznego w klasie wyniosła 23 punkty, najwyższa – 35,  z testu matematyczno-przyrodniczego najniższa 16, zaś najwyższa 35 punktów na 40 możliwych.

Na podstawie wyników testu wyznaczono przedziały wyników dla dziewięciostopniowej skali staninowej (tabela). W kolejnych staninach (od 1. do 9.) znajdują się coraz wyższe wyniki.

 

 

 

 

Tabela . Skala staninowa wyników uczniów naszej klasy

Numer

i nazwa

wyniku

1

najniższy

2

bardzo niski

3

niski

4

niżej średniego

5

średni

6

wyżej średniego

7

wysoki

8

bardzo wysoki

9

najwyższy

Test humanistyczny

Przedział

punktowy

0-11

12-14

15-18

19-22

23-26

27-29

30-32

33-34

35-40

ilość

uczniów

-------

--------

-------

-------

3

2

4

2

2

Test matematyczno-przyrodniczy

Przedział

punktowy

0-8

9-11

12-14

15-18

19-24

25-28

29-32

33-35

36-40

ilość

uczniów

-------

-------

-------

3

3

2

2

3

-------

Nie było uczniów z wynikiem : najniższym , bardzo niskim i niskim , a w teście humanistycznym również z niżej średnim.

Wskazówki do dalszej pracy:

5 uczniów rozwiązujących test humanistyczny miało problemy z:

- Interpretowaniem utworów poetyckich, a w szczególności z dostrzeganiem sensów przenośnych uprawnionych przez kontekst,

- odróżnianiem faktów od opinii, formułowaniem wypowiedzi o charakterze faktu i opinii,

- posługiwaniem się wiedzą historyczną, a w szczególności ustalaniem chronologii wydarzeń oraz określaniem wieku na podstawie dat.

Dla wszystkich uczniów zalecane jest powtórzenie zagadnień:

- operowanie informacją zawartą w tekstach popularnonaukowych, a w szczególności wyszukiwanie informacji zapisanej wprost oraz analizowanie – porównywanie informacji, dobieranie ich wg określonego kryterium, wskazywanie zależności, określanie związków przyczynowo-skutkowych;

-odróżnianie faktów od opinii, formułowanie wypowiedzi o charakterze faktu i opinii,

-posługiwanie się wiedzą z zakresu nauki o języku, a w szczególności rozpoznawanie zadań pojedynczych i złożonych oraz stosowanie zasad interpunkcji.

Większość uczniów z testu matematyczno-przyrodniczego powinno powtórzyć:

-odczytywanie i interpretowanie informacji z tabeli i tekstu: analizowanie oraz porównywanie informacji, wykonywanie algorytmu opisanego słowami, rozumienie mechanizmu działania algorytmu,

-opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażeń algebraicznych i równań, przekształcanie równań, zapisywanie wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, równania, wzoru, usuwanie nawiasów w równaniu

-obliczanie objętości brył np. prostopadłościanu,

Dla wszystkich uczniów zaleca się powtórzenie zagadnień dotyczących:

-opisywania sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażeń algebraicznych i równań, przekształcania równań, zapisywania wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, równania, wzoru, usuwania nawiasów

-obliczania drogi, prędkości i czasu w ruchu jednostajnym

-posługiwania się terminami i pojęciami przyrodniczymi: stosowanie pojęć do określenia stanów skupienia wody i zjawisk towarzyszących ich zmianom, wybieranie odpowiednich terminów do opisu zjawiska, rozróżnianie kierunków geograficznych, znajomość nazw jadalnych części roślin, funkcji, jakie pełnią w roślinie kwiat, łodyga i korzeń.

 

 

 

  1. Wskaźnik łatwości to stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich piszących egzamin do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadania lub stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie danego zadania przez wszystkich piszących do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za to zadanie. Stosunek ten może być wyrażony w postaci procentowej.